$140 gift certificate for Kootenay Mountain Biking